Polityka prywatności dotycząca kontaktów indywidualnych

Informuję Cię, że przetwarzam Twoje dane osobowe przekazywane mi w związku z kontaktem e-mailowym lub telefonicznym.

Dane te są przekazywane mi poprzez wysłanie do mnie wiadomości e-mail, w tym również za pośrednictwem formularza kontaktowego, pozostawienia prośby o kontakt telefoniczny czy też skierowania zapytania za pośrednictwem jakiegokolwiek innego kanału komunikacji.

Dane te są przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego, ewentualnej archiwizacji korespondencji. Szczegóły znajdują się poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest KAVOdesign Katarzyna Kamińska, ul. J. Nowaka–Jeziorańskiego 8/81, 03-984 Warszawa, NIP: 1132890149, e-mail: kontakt@kavodesign.com, tel.:+48 602259971

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celu wymiany korespondencji e-mail lub rozmowy telefonicznej oraz jej archiwizacji na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

Korespondencja email przechowywana jest na serwerach moich dostawców. Twoje dane osobowe zawarte w korespondencji mailowej udostępniam więc firmie hostingowej oraz podwykonawcom, z którymi podpisałam stosowne umowy powierzenia danych.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Okres przechowywania danych

Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji ze mną. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogą również podlegać archiwizacji, jeżeli uznam, że przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację, np. z uwagi na wypadek potrzeby wykazania tego przebiegu w przyszłości. W tym zakresie nie jesteśmy w stanie określić jednoznacznego terminu usunięcia danych.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abym przetwarzała Twoje dane, możesz żądać, abym je usunęła),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abym ograniczyła przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś/powinnaś wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestanę przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przeze mnie danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam dostarczyłeś/aś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz mi zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
  • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw kieruj proszę swoje żądanie pod adres e-mail kontakt@kavodesign.com. Pamiętaj proszę, że przed realizacją Twoich uprawnień będę musiała odpowiednio Cię zidentyfikować.

Informacja o wymogu/dobrowolności podany danych

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem nawiązania ze mną kontaktu.